Vooruit met de Governance of Enterprise IT (GEIT)

Elke organisatie heeft een vorm van bestuur nodig. Een bestuur dat het geheel kan overzien, niet alles in losse delen. Het is onwenselijk dat ICT op zichzelf staat als een moeilijk te temmen onderdeel waar weinig grip op is. Hoe pas je bestuur toe op ICT, zodat je het in het grotere belang van de organisatie kan bezien? De implementatie van een Governance of Enterprise Information Technology (GEIT) systeem zal daar in helpen. Het kan veel voordelen opleveren als het goed wordt gedaan.

Het invoeren van zo’n bestuurskader is uiteraard niet het doel op zich, het zal in dienst moeten staan van de belanghebbenden. Voegt het hen geen waarde toe of begrijpt niemand de uitkomsten, dan is de inspanning tevergeefs. De invoering vraagt om handvatten, want het laat zich niet kant en klaar uitrollen. Je zal eerst de behoefte van de organisatie moeten bepalen. De invoering gaat stapsgewijs, om zodoende waarde toe te voegen en de gewenste uitwerking te meten, in beweging te houden en te optimaliseren. Een framework biedt daarbij de ruimte voor maatwerk dat vereist is om het systeem passend te krijgen op de behoefte van de organisatie, in tegenstelling tot standaarden die naleving vereisen.

Organisaties die een gedegen bestuur hebben zien daar de vruchten van terug, zoals lagere kosten, meer grip op de zaak en toename van efficiëntie en slagvaardigheid. Van buiten ziet men dat je in control bent en risico’s beperkt weet te houden. Het is belangrijk dat men ziet dat een organisatie zorgvuldig omgaat met haar middelen, om te bevestigen dat investeringen goed besteed zijn. Organisaties die de zaken op orde hebben betalen minder kosten voor kapitaalverstrekking. Banken rekenen minder rente en verlenen meer kredietruimte als de risico’s lager zijn.

Een beproefd framework voor het implementeren van Governance of Enterprise Information Technology is bij uitstek COBIT, of voluit Control OBjectives for Information and related Technology. In volgende artikelen zal ik er verder op in gaan hoe een eigen beleidskader is op te zetten.

Zeven aandachtspunten bij Change Management

Organisaties die gebruik maken van bedrijfskritische systemen kunnen niet zonder een professionele ICT serviceverlening en beheer. Voor de beheerders is het een doel om een systeem zodanig in te richten dat het optimaal zal presteren met de minste kans op uitval.

De gewenste beheersbaarheid ligt onder vuur als er wijzigingen om de hoek komen kijken. Zonder wijzigingen kun je een systeem niet gezond houden. Gebruikers zullen naderhand nieuwe functionaliteit verlangen. Problemen die zich voordoen moeten met wijzigingen worden opgelost.

Hoe kun je in je ICT serviceverlening de wijzigingsverzoeken op een goede manier verwerken? ITIL noemt een zevental aandachtspunten voor Change Management, in het Engels aangeduid met The Seven R’s of Change Management. Belangrijk om ze na te gaan als je wijzigingsverzoeken gaat beoordelen:

Who RAISED the change?

Wie heeft om de wijziging verzocht? Is het een budgethouder, een gebruiker, een interne afdeling?

What is the REASON for the change?

Wat is de reden voor het verzoek? Welke waarde zal deze wijziging toevoegen aan de organisatie?

What is the RETURN required from the change?

Wat levert het op? Komt er een meetbare opbrengst voor de organisatie uit voort, een Return on Investment (ROI), als je deze wijziging in gang zet?

What are the RISKS involved in the change?

Welke risico’s zijn hierbij betrokken? Breng zowel de kansen als bedreigingen in kaart voor elke wijziging.

What RESOURCES are required to deliver the change?

Beschik je over de benodigde bronnen, materiaal en capaciteit? Moet je gaan inkopen bij externe leveranciers om deze wijziging te realiseren?

Who is RESPONSIBLE for the build, test and implementation of the change?

Wie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de wijziging, zodat deze op de juiste wijze gebouwd, getest en geïmplementeerd wordt? Breng dat in kaart met het RACI-model.

What is the RELATIONSHIP between this change and the other changes?

Wat is de relatie van een wijziging in verhouding tot andere? Wijzigingen staan meestal niet op zichzelf, verandering is een dynamisch proces. Een bepaalde wijziging kan invloed hebben op andere wijzigingen die tot dusver al zijn gedaan. Analyseer de impact van de wijziging op andere producten en services, maar ook op de gebruikers en de organisatie.

Kwaliteitsadviseur Informatiemanagement en ICT

In oktober 2017 ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging bij de eenheid Informatiemanagement en ICT van een groot ziekenhuis in de regio Utrecht, in een rol als kwaliteitsadviseur. Ik adviseer en begeleid het management in het vormen van beleid ten aanzien van kwaliteit.

Van belang is dat bestuurders zicht hebben op de vruchten die het beleid afwerpt en bevestigd zien dat de managers grip op de zaak hebben. Processen dienen continu verbeterd te worden en de afspraken moeten geborgd zijn, zodat de dienstverlening naar een hoger plan gebracht wordt.

Wet- en regelgeving is een sterke aanjager om de zaken goed op orde te hebben, waarbij het noodzakelijk is om vooruit te kijken en niet achter de feiten aan te lopen. Het bestuur wil zicht hebben op de bedrijfsvoering, zodat er verantwoording kan worden afgelegd en maatregelen worden getroffen waar nodig.

In mijn nieuwe werkveld zou ik graag in contact komen met collega’s die kennis en ervaring willen delen die zij hebben opgedaan. Met als doel een netwerk te onderhouden om van elkaar te leren. Via social media zoals Linkedin, maar ook in het echte leven, bij elkaar op de werkvloer.

Via deze blog wil ik diverse onderwerpen belichten die raakvlak hebben met het thema kwaliteit.